SKOficiálna stránka

Úvod

Požiadavka zjednotenia elektronických služieb vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016. Bol navrhnutý v spolupráci s odbornou verejnosťou a pracovnými skupinami Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. Pravidlá a prístupy uvedené v ID-SK sú tvorené tak, aby využívanie elektronických služieb bolo pre verejnosť jednoduchšie, a aby pomáhalo predchádzať bežným problémom.

ID-SK je súbor pravidiel tvorby obsahu a funkčnosti elektronických služieb v súlade s potrebami používateľov. Definuje komponenty, jednotné používanie výrazov, princípy, vzory a pravidlá pre tvorbu jednotného používateľského rozhrania. Jeho účelom je jednotný spôsob komunikácie s používateľom elektronických služieb v celej verejnej správe.

ID-SK zohľadňuje používanie rôznych technických prostriedkov (PC, mobil, tablet) a zároveň dbá aj na prípadné využitie asistenčných informačných technológii (napr. čítač). Tento manuál bol tvorený tak, aby služby, ktoré budú poskytované v jeho dizajne boli jednoduché, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre všetky vekové kategórie. Zároveň poskytuje praktické tipy, ktoré pomôžu poskytovateľom zjednodušiť komplikované formuláre. ID-SK je verejne dostupný na voľné použitie pre všetkých tvorcov elektronických služieb spolu s poskytnutím zdrojového kódu.

ID-SK je metodickým usmernením, pre všetkých poskytovateľov pri tvorbe nových a súčasne pri pretváraní existujúcich elektronických služieb a to tak, aby bol postupne naplnený jeho cieľ zjednotenia tvorby všetkých elektronických služieb verejnej správy.

ID-SK je verejne dostupný a je zverejnený na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infromatizácie SR.

Súčasťou manuálu je aj vzorový programový kód. Pozrite si, ako začať s vývojom.

Na čo slúži ID-SK a na čo nie

ID-SK vznikol najmä za účelom zaistenia konzistentnosti dizajnu používateľských rozhraní elektronických služieb a webových sídiel slovenského e-Governmentu. Bez jeho existencie by služby pôsobili nekonzistentne a zmätočne, občania by služby nepovažovali za dostatočne kredibilné. Zároveň definuje štandardy kvality dizajnu, zdrojového kódu a prístupnosti. Dizajn manuál poskytuje predpripravené komponenty, ktoré sú:
responzívne - teda správne sa zobrazujú na rôznych veľkostiach obrazoviek;
prístupné - sú použiteľné pre skupiny používateľov so zníženou motorickou alebo zrakovou schopnosťou;
použiteľné - implementujú základné heuristiky (best practice) použiteľnosti.

ID-SK nemá ambíciu nahradiť celý dizajnový proces. Je návodom a určuje štandardy a pravidlá pre zostavovanie používateľských rozhraní. Pomocou ID-SK vytvoríte kvalitné používateľské rozhranie, ale už nezabezpečíte, aký používateľský zážitok (User Experience) bude služba poskytovať. Aby ste zabezpečili kvalitný používateľský zážitok, musíte do procesu tvorby elektronickej služby zahrnúť metodiku UCD – User-centered Design.