Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. ID-SK frontend
  2. Investície

Investície

Všetky dôležité informácie týkajúce sa medzinárodnej a národnej digitálnej agendy, informačných sytémov a informačných technológií verejnej správy.


Aktuality

Lorem ipsum dolor sit amet, consenctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consenctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consenctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consenctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Agenda 2030

Východiská implementácie Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Koncepcia implementácie Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Východiská prípravy národných priorít implementácie Agenda 2030

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Zhodnotenie doterajšieho pokroku v implementácií Agendy 2020

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Koho sa to týka?

Koho sa to týka?

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku

Ako kroky podníka MIRRI?

Ako kroky podníka MIRRI?

Monitorovanie cieľov agendy

Monitorovanie cieľov agendy

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Možnosti participácie

Možnosti participácie

Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Inovačná diplomacia

Vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 528 z 28. novembra 2018 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie. Inovační diplomati pôsobia od 1. júla 2019 v týchto krajinách:

Fínsko (Helsinki),
USA (Washington),
Izrael (Tel Aviv),
Čína (Peking).

Úlohou inovačných diplomatov bude najmä napomáhať slovenským výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom v nadväzovaní spolupráce s inovačným prostredím v zahraničí a podpora verejno-súkromných partnerstiev

Kontakt: inovacna.diplomacia@vicepremier.gov.sk

Národný investičný plán

Národný investičný plán (NIP SR) bude obsahovať investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného hospodárstva, najmä pre nasledovné sektory – doprava, informačno-komunikačné technológie, energetika, zelená infraštruktúra, vodné a odpadové hospodárstvo, adaptácia a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, výskum, vývoj a inovácie, bytová výstavba, zdravotníctvo a školstvo. Pre každé z uvedených odvetví bude mať nasledovnú štruktúru: strategické ciele vlády pre dané odvetvie, spôsob ich dosiahnutia (vo forme konkrétnych programov a projektov) a finančný rámec, t. j. uvažovaný spôsob financovania daného programu/projektu.

Implementácia NIP SR predpokladá aj monitorovanie a hodnotenie pokroku a efektivity pri realizácii jednotlivých programov a projektov, čím sa NIP SR môže stať účinným kontrolným nástrojom v procese vynakladania verejných prostriedkov.

Národný investičný plán (PDF, 1,27 MB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu 2030 (PDF, 1,27 MB)

Vládne dokumenty

Vládne dokumenty

Vízia a Stratégia SR do roku 2030

Víziou RIS3 SR je podnietenie štrukturálnej zmeny slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

Vízia a Stratégia SR do roku 2030 (PDF, 1,27 MB)

Vládne dokumenty

Vládne dokumenty