Vzory

Zoznamy úloh

Tento návod opisuje spôsob, ako postupovať pri tvorbe komplexných digitálnych služieb, ktoré sa skladajú z viacerých častí.

Obsah:

Stránky so zoznamom úloh umožňujú používateľom zobraziť:

  • úlohy súvisiace s dokončením žiadosti,
  • poradie, v ktorom majú byť úlohy vykonané,
  • informáciu, či boli úlohy dokončené.

Príklad stránky so zoznamom úloh

zoznam

Použitie zoznamov úloh

Stránku so zoznamom úloh použite napríklad pri žiadosti, pred ktorej podaním je potrebné vykonať viaceré úlohy. To sa stáva najmä v situáciách, kedy poskytovanie jednotlivých služieb spadá prierezovo pod viaceré rezorty alebo viaceré úrady a zároveň takáto životná situácia nie je plne na portáli Slovensko.sk.

Skôr než tento zoznam úloh použijete, pokúste sa podanie žiadosti čo možno najviac zjednodušiť. Dôležité je znížiť počet úloh alebo krokov, ktoré musí používateľ vykonať, na minimálny.

Pri použití stránky so zoznamom úloh dbajte na to, aby:

  • bola umiestnená na začiatku danej žiadosti,
  • sa zobrazila po dokončení každej úlohy,
  • sa zobrazila na začiatku každej návštevy profilu používateľa.

Zobrazenie stavu úlohy

Kedykoľvek používateľovi zobrazíte stránku so zoznamom úloh, musí byť jasné, ktoré úlohy už dokončil pomocou označenia “Hotovo”.

zoznam

Zoskupenie potrebných informácií do úloh

Potrebné informácie a otázky zoskupujte do jednotlivých konkrétnych úloh (napríklad "Poskytnite daňové priznanie" a "Uveďte lekárske záznamy"). Takéto úlohy pomôžu používateľom správne porozumieť akú informáciu majú poskytnúť, resp. aký doklad majú poskytovateľovi služby doručiť a efektívne si naplánovať s tým súvisiace aktivity.

Názvy úloh by mali:

  • špecifikovať konkrétnu úlohu alebo s ňou súvisiacu aktivitu
  • začínať slovesami (napríklad "skontrolovať", "deklarovať", "oznámiť")

Zoskupenie úloh do sekcií

Ak žiadosť pozostáva z viacerých úloh, rozdeľte ju na sekcie, ktoré budú predstavovať etapy procesu.

Napríklad môžete zoskupiť všetky úlohy, ktoré pomáhajú používateľom zistiť, či je pre nich daná služba vhodná v sekcii nazvanej "Skôr, než začnete".

Umožnite používateľom vykonať úlohy v ľubovoľnom poradí. To im pomôže naplánovať si svoj čas a dokončiť jednotlivé časti sekcie, kedykoľvek budú môcť.