Príklady použitia ID-SK

Webové portály

Korona.gov.sk

Webové sídlo zhromaždujúce všetky informácie o epidémii koronavírusu. Stránka sa stala hlavným informačným portálom vlády o prebiehajúcej epidémii, sústreďuje informácie o opatreniach, štatistiky a služby ako registrácia na očkovanie, testovanie alebo registrácia pri príchode zo zahraničia.

Odkaz

https://korona.gov.sk/

Správca

Ministerstvo investícií, reginálneho rozvoja a informatizácie SR

Dodávateľ

dobrovoľníci,
slovensko.help,
bot.media,
Luigis Box,
LB,
SKIT

korona-gov-sk

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Odkaz

https://www.isoh.gov.sk/uvod.html

Správca

Ministerstvo životného prostredia SR

isoh

Webová stránka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Poslaním ÚNMS SR je tvorba a rozvoj nástrojov infraštruktúry kvality. Primárnym cieľom je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia a realizácia úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie.

Odkaz

https://www.unms.sk/

Správca

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

unms